ALTAY CREDIT este o companie de servicii financiare - organizatie de creditare nebancara.
 Înainte de a încheia un contract, citiți cu atenție termenii și condițiile, și consultați un expert financiar, dacă este necesar.
Despre companieDespre noiRegulamenteCreditare responsabilaPolitica de confidențialitateTermeni si conditii a site-uluiContacteInformatii CrediteCum se obtine?Cum se ramburseaza?Intrebari Frecvente Calculator crediteCrediteCredite Persoane FiziceCredite Persoane JuridiceInstrumente Financiare
Altay Credit B
DESPRE ALTAY CREDIT 
PRODUSE
LINK-URI UTILE
Politica Cookie-uri
Politica de Confidențialitate
Contact
Credite persoane fizice
Credite persoane juridice
Instrumente financiare
Altay Credit Black
Tel: + 373 (79) 888 510
OCN “Suport Real” S.R.L


Politica de Confidenţialitate
 
OCN “Suport Real” S.R.L. (denumita in continuare “Altay Credit”), organizaţie de creditare nebancara, inregistrata la Agenţia Servicii Publice, avand numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO)  1021600005364, cu sediul in Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str. Stefan cel Mare si Sfint, nr.65, of.800, telefon + 373 (79) 888510, e-mail: hello@altaycredit.com, are obligatia de a administra in condiţii de siguranţa si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care le furnizaţi despre dumneavoastra. 
In scopul desfasurarii operatiunilor de creditare, Altay Credit va procesa si va stoca datele dvs. personale pe durata relaţiilor contractuale și dupa terminarea acestor relaţii, pentru o perioada de 5 ani, pentru a stabili, exercita sau apăra cererile legale ale Altay Credit sau terţe părţi sau, in cazul obligaţiilor legale in acest sens, pentru o perioada mai lunga,in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
 
Ce date cu caracter personal prelucrăm?
 
In scopul desfasurarii activităţii de creditare, Altay Credit va prelucra și stoca, pe toata durata raporturilor contractuale, cât și dupa încetarea acestor raporturi, pentru o perioada de 5 ani sau, in cazul unor obligaţii legale in acest sens pe o durata mai lunga in conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prenume, nume, numele anterior, adresa de domiciliu și de reședinţa, data nașterii, locul nașterii, codul personal, cetăţenia, profesia, locul de munca,situaţia familiala,economica și financiara,alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice și numărul de telefon mobil), date privind angajamentele financiare și sursele dumneavoastra de venit, date necesare pentru stabilirea credibilităţii dumneavoastra,a posibilităţii de achitare a creditelor, a capacităţii de plata,a comportamentului de plata,a proprietăţilor pe care le aveţi, precum și situaţia litigiilor in care sunteţi implicat, informaţii privind îndeplinirea sau neîndeplinirea angajamentelor faţa de Altay Credit, informaţii referitoare la inadvertenţele constatate in documentele/declaraţiile prezentate către Altay Credit, obţinute in baza formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate de către utilizatori/clienţi, dar și din surse externe, fie acestea publice sau de la persoane de contact comunicate (angajator, soţ/soţie, persoana de contact etc). 
Altay Credit ar putea utiliza pe durata și in scopurile stipulate in prezenta Politica de confidenţialitate, datele dumneavoastra personale furnizate in reţele de socializare (Facebook, Google+, etc.), cum ar fi, nume, adresa de e-mail, gen, data nașterii, orașul, poza de profil, ID-ul, lista de de prieteni. Aceste date vor fi folosite cu maxima precauţie și respect, in mod rezonabil și in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare și statuate in prezentul document. 
In mod automat site-ul www.altaycredit.com stocheaza informaţii de tip cookie. Un “cookie” înregistreaza informaţii relevante la navigarea utilizatorilor pe site (pagini vizitate, data și ora de vizitare). Aceste informaţii sunt colectate doar in scopul îmbunătăţirii serviciilor pe care Altay Credit le ofera clienţilor săi. Fiecare browser accepta implicit “cookies”. Daca utilizatorul nu dorește acceptarea Cookie-urilor, acesta poate schimba configuraţia browserului astfel încât sa nu accepte Cookie-uri. 
Aceste date vor fi in mod colectiv denumite in continuare “date personale”. 
Mai multe informatii se gasesc in pagina “cookies”.
 
Cum colectăm datele dumneavoastra personale
 
Colectăm datele dumneavoastra personale prin oricare dintre modalităţile prin care dumneavoastra ni le aduceţi la cunoștinţa, fie prin completarea unui formular, vizitarea website-ul nostru sau platformelor noastre media, transmiterea de documente și informaţii, fie prin transmiterea de reclamaţii, sugestii sau comentarii, inclusiv pe platformele noastre media sau la telefon. Colectăm datele dumneavoastra personale și prin intermediul terţilor (ex. Biroul istoriilor de Credit, persoanele de contact, angajatori, portaluri juridice, portal CNPDCP sau alte surse publice de informaţii etc), dar și direct de pe platformele media, prin intermediul profilelor publice pe care le-aţi deschis. Prin acceptarea expresa a prezentei Politici de confidenţialitate, va exprimaţi acordul pentru ca Altay Credit sa colecteze și sa prelucreze datele dumneavoastra prin toate canalele mai sus menţionate.
 
Principiile Prelucrarii
 
In oricare dintre modalităţi sunt colectate datele dumneavoastra personale, Altay Credit va asigura ca acestea vor fi prelucrate și utilizate urmând cu stricteţe și asigurând respectarea, inclusiv la nivelul companiei prin politici și proceduri interne, a următoarelor principii: 
1.datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil și transparent faţa de persoana vizata;
datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
2.datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; 
3.datele sunt exacte și, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate;
datele sunt păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
datele sunt prelucrate într-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal. 
 
Obiectivele Prelucrarii
 
Scopul principal al prelucrării datelor personale de către Altay Credit este încheierea și derularea Contractului de Credit, inclusiv și obţinerea rapoartelor de credit, cât și pentru gestionarea relaţiilor cu clienţii, evaluarea bonităţii, credibilităţii și comportamentul de plata a clientului, evitarea fraudelor, spălării banilor și elaborarea rapoartelor interne, in scopuri statistice cât și pentru consolidarea activităţii Altay Credit cu cea a Grupului, in scopul asigurării colectării/recuperării/cesiunii creanţelor/vânzării afacerii, in scopul oferirii de servicii financiare și de servicii de intermediere in asigurări, dupa caz. 
Datorita specificului relaţiilor contractuale și a încheierii acestora la distanţa,folosim in mod activ datele obţinute din apelurile telefonice pentru a va trata in mod corespunzător, a asigura un nivel de securitate adecvat raporturilor juridice și a oferi suport imediat clienţilor: 
Apelurile pot fi înregistrate in următoarele scopuri:
Identificarea clientului, procedura integranta a mecanismului de cunoaștere a clientului in procesul de semnare a contractului inclusiv la distanţa și pentru prevenirea fraudelor sau a furturilor de identitate; 
Instruirea personalului și asigurarea calităţii serviciilor prestate; 
Executarea contractului, inclusiv colectarea creanţelor, prevenirea/depistarea acţiunilor ilegale și soluţionarea litigiilor; 
In dependenţa de scopurile pentru care au fost înregistrate, apelurile telefonice vor fi păstrate pe perioada activa a relaţiei de afaceri inclusiv pâna la executarea integrala a obligaţiilor contractuale precum și pe o perioada de: 3 luni dupa terminarea terminarea relaţiilor de afaceri in scopul instruirii personalului șiasigurarea calităţii serviciilor prestate; 5 ani dupa terminarea relaţiilor de afaceri in scopul respectării procedurilor de păstrare a datelor impuse de legislaţia din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. In cazul in care informaţiile furnizate nu vor fi suficiente pentru identificarea clientului ori acestea vor conţine inadvertenţe, cererea clientului de acordare a creditului poate fi refuzata,in acest caz informaţiile furnizate de către subiectul datelor cu caracter personal, in scopul probării și justificării demersurilor necesare identificării clientului acestea vor fi păstrate pentru o perioada ce nu va depăși 12 luni din momentul dezvăluirii de către potenţialul client a datelor cu caracter personal. 
Terţe persoane – Destinatarii Datelor Personale 
Atunci când transferăm datele, ne angajăm sa ne asigurăm ca destinatarul de date respecta aceleași măsuri de securitate pentru stocarea și prelucrarea datelor personale, pe care le urmam și noi. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidenţialitate, Utilizatorul/clientul își exprima consimţământul explicit și făra echivoc pentru prelucrarea datelor sale personale de către Altay Credit, in scopuri cum ar fi asigurarea calităţii serviciilor prestate sau executarea obligaţiilor contractuale (colectarea creanţelor), șitransferul (inclusiv transmiterea transfrontalieră) acestora către furnizori (prestatori), parteneri, persoane împuternicite, persoane afiliate ai companiei Altay Credit, terţe părţi, cum ar fi birourile istoriilor de credit, alte asemenea sisteme de evidenţa care centralizeaza informaţii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control, și oricare dintre companiile din același grup cu Altay Credit, din Romania si alte ţări din Uniunea Europeana sau din afara acesteia cu respectarea cerinţelor legale privind transmiterea transfrontaliera a datelor cu caracter personal, acolo unde este cazul. 
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt de asemenea și contractorii/colaboratorii acestor entităţi mai sus menţionate (ex. avocaţii, consultanţii, contabilii, auditorii, partenerii contractuali, furnizori de servicii și bunuri, agenţiile de colectare a debitelor/recuperare creanţe, societăţile de asigurare și reasigurare, angajatori), pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urma sauentităţilor care centralizeaza informaţii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control pentru oricare dintre entităţile menţionate. 
La fel, destinatarii pot fi și (i) alte societăţi ce ofera servicii complementare produselor și serviciilor Altay Credit, alţi colaboratori ai Altay Credit și ai entităţilor din grupul Altay Credit, precum și (ii) alte societăţi din grup in privinţa cărora aţi exprimat acordul sau aţi înaintat o solicitare către Altay Credit. 
Terţe persoane – Împuterniciţii 
Altay Credit, in îndeplinirea obligaţiilor și angajamentelor ce îi revin din contractele încheiate cu clienţii săi, și pentru a asigura prelucrarea eficienta și profesionista a datelor personale, utilizeaza terţe persoane, împuterniciţi, cu care a încheiat un contract corespunzător. Acești împuterniciţi sunt obligaţi sa respecte cerinţele Altay Credit pentru siguranţa prelucrării și sa ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea protecţiei datelor personale. 
 
Marketing
 
In cadrul desfășurării activităţilor de reclama,marketing și publicitate, Altay Credit poate prelucra și stoca, pe toata durata de păstrarea a datelor conform prezentei Politici de confidenţialitate, datele personale obţinute in baza formularelor, declaraţiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, pentru a va contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse. 
In acest context, persoanele vizate au dreptul sa refuze de îndata sau sa solicite ulterior exprimării consimţământului pentru primirea de informări cu caracter de marketing, făra nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin email la privacy@altaycredit.com sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca datele lor personale, sa nu fie prelucrate de către Altay Credit, in scop de reclama,marketing și publicitate și/sau desfășurării activităţii financiare sau sa nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. 
Existenţa unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri 
Pentru a va da posibilitatea de a avea acces rapid la decizia Altay Credit cu privire la modalitatea de soluţionare a cererii dumneavoastra de credit, acesta utilizeaza un sistem de decizii bazat exclusiv pe prelucrare automata de date, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar într-o măsura semnificativă. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidenţialitate, înţelegeţi și sunteţi de acord cu o astfel de prelucrare de date și proces decizional in soluţionarea cererii dumneavoastra de credit înaintata către Altay Credit. 
 
Drepturile Utilizatorului/Clientului
 
Utilizatorii/Clienţii au următoarele drepturi: 
1.dreptul dvs. de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale Altay Credit și ale responsabilului cu protecţia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevazute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal și condiţiile in care pot fi exercitate. 
2.dreptul de a solicita Altay Credit, in ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra,accesul la acestea, printr-o solicitare, gratuita și in scris, fie la adresa noastra de corespondenţa mai sus, fie prin email la privacy@credit-core.org 
3.dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării. In acest context, va rugăm sa aveţi in vedere faptul ca este posibil sa respingem solicitările dumneavoastra in acest sens, in cazul in care acestea încalca obligaţia de confidenţialitatea a altora, împiedica sau in mod nerezonabil și neproporţional îngreuneaza derularea contractului de credit pe care l-am încheiat cu dumneavoastra,daca solicitările sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesita eforturi disproporţionate. De asemenea, este posibil sa fim obligaţi, in baza anumitor obligaţii legale, sa ștergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligaţii deriva din legile împotriva spălării banilor, legile contabile și fiscale și legile privind drepturile consumatorilor. 
4.dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; 
In acest context, aveţi dreptul de a ne înainta o solicitare scrisa pe adresa Mun. Chisinau, Str. Stefan cel Mare si Sfint, nr.65, of.800 sau pe adresa de email privacy@altaycredit.com in care sa obţineţi intervenţie umana din partea Altay Credit in soluţionarea cererii dumneavoastra de credit, aveti de asemenea dreptul de a va exprima punctul de vedere și de a contesta decizia primita din partea Altay Credit in urma procesului decizional mai sus menţionat. 
dreptul de a va adresa cu o plângere autorităţii de supraveghere in materia protecţiei datelor cu caracter personal și dreptul de a va adresa justiţiei.
 
Lege aplicabilă. Revizuirea Politicii de confidentialitate
 
Aceasta Politica de confidentialitate este guvernata de prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Daca vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerata ilegala,nula sau in contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuita separat, astfel încât sa nu afecteze validitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze. 
Altay Credit poate revizui in orice moment aceasta Politica de confidenţialitate făra a anunţa in prealabil, operând modificările direct pe acest site web. 
Pentru orice informaţii despre prezenta Politica de confidenţialitate ne puteţi scrie la adresa de email privacy@altaycredit.com sau la adresa de corespondenţa a Altay Credit mai sus menţionată.